منبع انبساط آریو

1311300BAA01

دسته بندی: موتور و متعلقات
0 0
منبع اب اضافه یا منبع انبساط متصل به رادیاتور خودرو هاست در زمان انبساط مایع که معمولا در هنگام گرم شدن خودرو اتفاق می افتد مایع وارد این قسمت می شود و در زمان های دیگر به داخل مسیر حرکت مایع خنک کننده موتور برمیگردد.
انبارداری رایگان